Další aktivity a kroužky

Přehled nabízených aktivit

  • Nabízené aktivity vycházejí z požadavků rodičů a provozních možností školky. Pokud není specifikováno, jsou určené zpravidla pro děti od tří let věku, u kterých se předpokládá, že se již adaptovaly na běžný provoz MŠ.
  • U mladších dětí je velice důležitá klidná adaptace, dostatečný prostor pro volnou hru a individuální povídání a hraní s dospělým. To, že nejmladší děti nechodí na kroužek, tedy určitě neznamená ztrátu času, ale naopak může přispět k úspěšné socializaci dítěte a jeho postupnému osamostatňování.
  • Pokud je to možné, vedou kroužky naše paní učitelky, které znají specifické potřeby každého dítěte. Děti se tak mohou pouštět do nových aktivit s důvěrou a ničím nenarušovaným nadšením. Přijímání do kroužků není výběrové, společně s rodiči se snažíme odhadnout zájem a možnosti dítěte tak, aby aktivity umožňovaly rozvinout jeho potenciál, případně vyrovnat oslabení v některých oblastech.
  • Aktivity jsou rozdělené na ty, které probíhají v rámci běžného programu školky (rodiče na ně další příspěvek nehradí) a aktivity hrazené rodiči.

a)    Aktivity, které jsou součástí školního vzdělávacího programu, probíhají v rámci provozu školky, bez dalších finančních příspěvků rodičů

Výtvarná činnost

Malování, vybarvování, stříhání, lepení, modelování, trhání, mačkání, správné zacházení s materiály a náčiním používaným ve výtvarné výchově.

Hudební činnost

Zpívání, rozvíjení smyslu dětí pro rytmus (vytleskávání), napodobování, rozlišování, reprodukování a vlastní tvorba, hra na jednoduché hudební nástroje (bubínky, triangly, chřestítka, dřívka, kastaněty, rolničky).

Pohybový blok

Aktivní rozvíjení pohybových schopností a dovedností dětí pomocí pohybových her, cvičení s nářadím (míče, švihadla, obruče), různých typů běhu, chůze a poskoků. Denně mají děti alespoň krátkou rozcvičku.

Tvořivé práce

Tvorba individuálních výtvarných dílek, výroba dárečků z přírodních materiálů, tvorba koláží.

Grafomotorika

Procvičování grafických a uvolňovacích cviků se zaměřením na správný úchop psacího náčiní tak, aby docházelo k postupnému osvojování dovedností, které předcházejí psaní a rozvoji zájmu o psanou podobu jazyka v přímé návaznosti na náš Školní vzdělávací program.

Matematické představy + rozvíjení poznání

Určování počtu (více – méně), utváření skupin o daném počtu prvků, logické pracovní listy, rozhovory na týdenní téma – v návaznosti na Školní vzdělávací program, procvičování jemné motoriky a ostatních dovedností potřebných ke vstupu do školy (stříhání, vystřihování, modelování, navlékání korálků, zavazování kličky) – vše přiměřené věku dětí.

Literární činnost

Seznamování dětí s lidovými říkadly, básněmi, říkankami, pohádkami a jejich pohybové a dramatické ztvárnění. Rozvíjení slovní zásoby a komunikativních dovedností dětí. Rozvoj kulturně estetických dovedností. Kultivace pozornosti

Angličtina pro nejmenší

Program probíhá dle učebnice Cookie and friends (Oxford). Rozvíjení souvislého vyjadřování metodou rozhovoru a poslechu. Rozvíjení řečových schopností, jazykových dovedností a kultivovaného projevu. Rozvíjení komunikativních dovedností při pojmenovávání vnímaných jevů a předmětů. Rozšiřování slovní zásoby, upevňování verbálních i neverbálních dovedností.

b)    Kroužky hrazené rodiči:

Taneční gymnastika

středa 15:00 – 15:45

Lektorka: paní učitelka Danielka

Cílem kroužku je naučit děti nejen základům moderní a sportovní gymnastiky, ale také rytmickému cítění a soustředěnosti. Taneční gymnastika je vhodná pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností. Do lekcí zařazujeme prvky moderního tance, dále také motorická a kompenzační cvičení na celkový rozvoj správného držení těla. Kroužek je vhodný pro děti od 2,5 do 7 let. Na konci pololetí probíhá závěrečné vystoupení pro rodiče v rámci besídky.

Paní učitelka Danielka má praxi v taneční a gymnastické průpravě pro mateřské školy. Zároveň je trenérkou oddílu moderní a estetické gymnastiky, nyní působí v TJSK Prague.

Hudební kroužek

pondělí 15:00 – 15:45

Lektorka: paní učitelka Judit

Náplní hudebního kroužku není pouze zpěv, ale zaměřujeme se zde také na zlepšení rytmického cítění, procvičení mluvidel, nebo jak správně pracovat s dechem. Dále nás čeká seznámení s hudebními nástroji a hra na nástroje Orffovy.

Paní učitelka Judit se od dětství věnuje hře na klavír a flétnu, účinkovala v pěveckém sboru Radost a v hudební kapele.

Angličtina s rodilou mluvčí

čtvrtek 15:00 – 15:45

Lektorka: paní lektorka Brianna Kase

Cílem kroužku je vzbudit u dětí zájem o cizí jazyk metodami odpovídajícími předškolnímu věku, tj. formou pohybových a hudebně pohybových her, básniček, písniček apod.

Kroužek předškoláka

Pondělí a středa 13:45 – 14:30

Lektorka: paní učitelka Terka

Na kroužku pro předškoláky se zaměřujeme na důkladnou přípravu dětí na školní docházku. Věnujeme se například předmatematickým představám, grafomotorickým cvičením a celkové připravenosti do začátků školních let i k zápisu. Kroužek je zdarma.

Paní učitelka Terka se věnuje přípravě předškoláků několikátým rokem a aktivity s dětmi provádí zábavnou a hravou formou.

c)     Další aktivity MŠ

Veškeré další aktivity budou probíhat v rámci každodenních činností v mateřské škole, s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

Do naší školky několikrát do roka zavítá divadlo, máme v plánu návštěvu muzeí a výstav, vydáme se poznávat naše okolí a krásy Prahy.

Spolupracujeme také s DS Primáček.