Projekty

17.7.2017

KNIHOBUDKA VE ŠKOLCE

Děti s rodiči mají možnost půjčovat si knihy z knihobudky umístěné v šatně naší školky. Rozvíjí tak pozitivní vztah ke knihám. V nabídce knihobudky najdou často rodiče například metodické knihy o rozvoji dítěte apod.

STAŇ SE STRÁŽCEM PRALESA 2024

Sběr vysloužilých mobilních telefonů a tabletůNasbírejme společně vysloužilá mobilní zařízení

Soutěž pořádá Zoologická zahrada hl. m. Prahy v termínu od 2.10. 2023 do 30.4. 2024. Výtěžek ze zpracování Mobilních zařízení bude předán na sbírkové konto Zoo Praha Pomáháme jim přežít.

Jaké jsou ceny?

Za účast v soutěží získá každý člen Kolektivu samolepku „Pomáhám ohroženým gorilám“.

Za 40 a více sesbíraných telefonů či tabletů obdrží Kolektiv prohlídku s průvodcem Zoo Praha zdarma. Vstupné není hrazeno.

Za 120 a více sesbíraných telefonů či tabletů obdrží soutěžní kolektiv vstupné do Zoo Praha za symbolickou 1 Kč pro každého člena.

Více informací o soutěži je možné nalézt Pravidla soutěže Staň se strážcem pralesa 2023/2024 (zoopraha.cz).

PŘÍBĚH ZNAČKY FIREMNÍ ŠKOLKY

Společnost Firemní školky, s.r.o. nabízí již patnáctým rokem profesionální realizaci a vedení předškolních zařízení pro děti ve věku 1-7 let. Zvyšte společenskou odpovědnost firmy a vybudujte společně s námi firemní školku či dětskou skupinu s kvalitním vzdělávacím programem.

novém čísle časopisu Brands&Stories se dozvíte více informací o tom, co děláme. Zde můžete shlédnout i příspěvek na Instagramu Brands&Stories.

Případně se s námi spojte přes email: jakoubkova@firemniskolky.cz, tel.: 605 799 799.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY S BAMBULÍ

V našich školkách proběhlo ke konci školního roku rozloučení s předškoláky, kteří se chystají do nové fáze svého života. Na rozloučenou jim byl připraven bohatý program a různé dárky. Některé z nich nám daroval partner Království hraček Bambule, za což velmi děkujeme.

ZDRAVÉ ZOUBKY S PROFIMEDEM

Cílem tohoto projektu je vysvětlit dětem, jak se starat o své zoubky a pusinky, aby věděly, proč je péče důležitá, i když je zrovna žádný zoubek nebolí.

Profimed nabízí výukový program i pro rodiče. Jeho náplní je správná technika čištění, jak motivovat děti k čištění a jaké kartáčky jsou vhodné.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, byly pořízeny digitální učební pomůcky a zařízení pro unplugged aktivity naplňující účel dle článku 7 Výzvy MŠMT k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

Šablony IV PRO FIREMNÍ ŠKOLKY – MATEŘSKÁ ŠKOLA S.R.O.

  • Školní asistent v MŠ
  • Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školská zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování
  • Specifický cíl – Kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy
  • Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
  • Operační program Jan Amos Komenský
  • číslo programu 02, číslo výzvy 02_22_002), Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001814)
  • CP 4 – Sociální Evropa

POMOC GORILÁM NÍŽINNÝM

Firemní školky (rodiče i zaměstnanci) se zapojí do sběru vysloužilých mobilních zařízení

Soutěž pořádá Zoologická zahrada hl. m. Prahy v termínu od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023. Výtěžek ze zpracování mobilních zařízení bude předán na sbírkové konto Zoo Praha Pomáháme jim přežít.

Za účast v soutěži získá každá školka samolepku „Pomáhám ohroženým gorilám“. Za 40 a více sesbíraných telefonů či tabletů obdrží školka prohlídku s průvodcem Zoo Praha zdarma. Vstupné není hrazeno. Za 120 a více sesbíraných telefonů či tabletů obdrží soutěžní školka vstupné do Zoo Praha za symbolickou 1 Kč pro každého člena.

Mobilní zařízení předejte personálu příslušné školky do konce dubna 2023.

Více informací o akci je možné nalézt zde.

Děkujeme, že se do soutěže zapojíte a podpoříte tím ohrožený druh goril.

Mezi námi o.p.s.

Již několik let navštěvujeme pravidelně s dětmi Domov seniorů v Malešicích. Po založení Mezi námi a projektu „Povídej“, jsme se připojili ke společným aktivitám.

Cílem setkávání je aktivní propojení generací dětí ze škol a školek a seniorů z domovů důchodců.

Společnost Mezi námi o.p.s školce pomáhá vyhledat a kontaktovat blízký domov seniorů, zajistí organizaci setkávání a nabídne různé programy aktivit, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a Kurikulu podpory zdraví v mateřské škole.
http://www.mezi-nami.cz/

Povídej

Školka se zapojí do mezigeneračního projektu „Povídej“ společnosti Mezi námi o.p.s., jehož cílem je aktivní propojení generací dětí ze škol a školek a seniorů z domovů důchodců.

Společnost Mezi námi o.p.s školce pomůže vyhledat a kontaktovat blízký domov seniorů, zajistí organizaci setkávání a nabídne různé programy aktivit, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a Kurikulu podpory zdraví v mateřské škole.

Přečti

Senioři-dobrovolníci se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky, kteří chodí pravidelně jednou týdně dětem číst. Do naší školky dochází každou středu pohádková babička Hanka. Nosí si své vlastní knížky, které měla ráda už jako malá holka a z nich dětem pravidelně předčítá pohádky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a dialogů. Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a znalost jazyka. Mohou vstřebat od seniorů klid a rozvahu a přiblížit se odlišné generaci. Senioři na oplátku mohou načerpat energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších.

Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti  číst“Stačí 20 minut denně. Každý den.

Sportovní hry Firemních školek

Akce se účastní děti ze školek v síti Firemních školek s.r.o. Program je přizpůsobený vývojové úrovni dětí, podporujeme zdravé sebevědomí jednotlivých dětí i skupinovou spolupráci a empatii. Děti soutěží v několika disciplínách (např. překážkový běh, hod na cíl, hod do dálky, štafeta…), cílem není zvítězit, ale zúčastnit se. Medaile, diplom i drobné odměny tak čekají na všechny děti. Olympiáda je pro děti dnem plným sportu, kamarádů, her a legrace.

Lyžařské kurzy a školky v přírodě

Pořádáme pro naše děti zimní lyžařské pobyty a jarní školky v přírodě.